Dernek Tüzüğü

Derneğimiz / Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE –1

Derneğin Adı, Ongunu ve Merkezi:

a- Derneğin adı:

GÖKBÖRÜ Türkçüler Derneğidir.

Kısaca “GÖKBÖRÜ” olarak isimlendirilir.
b- Derneğin merkezi:

Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Dernek yurt içinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

c- Derneğin ongunu:

Türkuaz zemin üzerinde, üstten bir yay şeklinde yazılmış “TANRI TÜRK'Ü KORUSUN” yazısının ortasında BOZKURT başı ve bu Bozkurt başının hemen altında, Göktürk abaçasıyla "TÜRK" tamgası ve bunun altında da, üst yazı yayını tamamlayacak şekilde “GÖKBÖRÜ” yazısı bulunur.


MADDE – 2

Derneğin Amacı:

Türk Soyunun kayıtsız şartsız hâkimiyeti ve özgürlüğü ile Türklüğün her yönden ileri ve üstün olması gayesi esas alınarak, Türkçülük ülküsüne ve Türk Töresine dayalı olarak her şeyin Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından olması gerektiğine inanan bir amaç güdülüp, Türklük bilincinin gelişmesi ve Türklük sevgisinin kuvvetlenmesidir.
MADDE – 3

Derneğin Faaliyetleri:

a – Türkiye ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin; karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmasını sağlayıp Türk Birliğinin gerçekleşmesi yolunda çalışmak.

b - Türk ulusunun ilmi, ekonomik, sosyal, kültürel konularda kenetlenmesi ve birlikte yücelmesi için çalışmalar yapmak.

c – Dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin ortak iletişim dili olarak, her bakımdan gelişmiş olan, Türkiye Türkçesi İstanbul Lehçesi esaslı Ortak Türkçe çalışmaları yapmak.

ç – Türk gençlerini yıkıcı, bölücü ve kozmopolitleştirici akımlara karşı Türk Milliyetçiliği Ülküsü ekseninde bilinçlendirerek birlik ve beraberliklerini sağlamak.

d- Türk gençlerini her şeyin üstünde Tanrıya, Türklüğe ve Vatanına bağlı olan; Türkün tarihini, tarihî yurdunu, dilini, kültürünü, soyunu ve milli mukaddesatını bilerek seven; milletine karşı her alanda görevini eksiksiz yapan, örnek Türkler olarak yetiştirmeye çalışmak.

e - Türk toplumu içinde hürriyetin, hakkın ve eşitliğin korunması, gelişmesi ve kökleşmesi için çalışmak; her türlü haksızlık, yolsuzluk ve eşitsizlikle uğraşmayı vazife bilmek; Türk Milletin içindeki bütün şahısların ve zümrelerin birbirini sevmesi için uğraşmak.

f - Türk kültür, ahlâk, zevk ve geleneklerine uygun çağdaş bir yaşayışın toplum içinde yayılmasına çalışmak.

g - Bütün milliyetçi davranışlara destek olmak; Türklük için faydalı her teşebbüse yardım etmek; Türk Milliyetçiliğine faydalı bir iş için özel bir dernek veya iktisadî bir kurum gerektiğinde bunlara önayak olmak.

h – Türk milletinin eşsiz tarihî görevleri için üyelerini tam bir ülkü havası içinde her yönden hazırlamayı ve yetiştirmeyi baş görev saymak.

ı - İlkelerimizden, Türk ulusunun maddi-manevi değerlerinden ve çıkarlarından kişiliğimizden ve doğrularımızdan, her ne fayda veya zarar getirirse getirsin, taviz vermemek.

i - İhtiyaç sahibi yerli ve yabancı uyruklu Türk öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak. Bu amaca katkı sağlayacak yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, okullar açmak ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulmak.

j - Amaçlar doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunmak. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlatmak, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

k – Türk Milliyetçiliği Ülküsünü yaymak amacıyla gazete, dergi, kitap, film, video, müzik vb. yazılı ve görsel faaliyetlerde bulunmak.

l - Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, hizmet amaçlı ticari işletmeler açmak, ticari ortaklıklar kurmak.

m - Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

n - Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

o - Yukarıdaki fıkralarda zikredilmeyen fakat derneğin esas amacına uygun her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.

Madde – 4

Kapsam:
Soy, dil ve tarih olarak birbirine bağlı Dünyadaki bütün Türk Milletini kapsar.

Madde – 5

Hukuki Dayanak:

Bu Tüzük Türk Medeni Kanunun ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE KABULÜ, AİDAT ve ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde – 6

Derneğe üye olma ve üyeliğin kabul edilme şartları:

GÖKBÖRÜ derneğinde iki tür üyelik vardır. Bunlar asil ve fahri üyeliktir.

1 –Asil Üyelik:

a – Türklüğe gönülden bağlı olan, ahlakında pürüz bulunmayan, dernekteki birlik

havasını bozmayacağına inanılan ve Türklük için karşılıksız çalışmak üzere derneğe başvuran fiil ehliyetine sahip her Türk Derneğe üye olabilir. Yabancı Devlet uyruğunda bulunan ancak Türkiye’de ikamet eden Türk Soylu kişiler de derneğe üye olabilir

b - GÖKBÖRÜ Derneğinin hiçbir siyasi partiyle bağlantısı yoktur, üyeleri diledikleri siyasi partide çalışabilirler ancak Dernek ve Parti çalışmalarını birbirine karıştırmazlar,

c - Üye adayları dernek genel merkezi veya bulundukları yere en yakın dernek şubesine başvurup genel merkeze veya şubeye alınma talebinde bulunabilir. Her üye önceden Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir.
d – Üyelik başvurusunda en az 2 üyenin tanıtma yazısı bulunur. Bu yazı Merkez ve şubelerde 15 gün asılı kalır ve derneğin internet sayfasında yayınlanır. Üye adayı hakkında bilgi sahibi olanlar onun iyiliği veya kötülüğü hakkında merkez veya şube yönetme kuruluna bunu bildirirler. İnceleme sonunda yönetme kurulu sebep göstermeden kabul veya red kararı verir. Reddedilen üye adayı üye olmakta ısrar ettiği takdirde üyeliğe kabul ve üyeliğinin reddiyle ilgili son kararı genel kurul verir.

e -Üyelerin hepsi devamlı olarak görevlidir. Her üyenin yapacağı Merkez Yönetim Kurulunun düzenleyeceği iş bölümü esaslarına göre, o üyenin bağlı bulunduğu şubelerce belirlenir. Her üye eşit hakka sahiptir. Verilen görevin kabul edilmesi esastır. Ancak üye, yapamayacağına inandığı işe itiraz edebilir. Kesin imkânsızlıklar dışında itiraz hakkının kullanılmaması bir şeref borcudur ve takdiri her üyenin vicdanına bırakılmıştır. Kabul edilen görevin eksiksiz yapılması şarttır.

2 – Fahri Üyelik:

Türklüğü geliştirici alanlarda yaptıkları ve yapacakları inceleme, araştırma ve çalışmaları ile Türklüğe ve Derneğe maddi, manevi katkıda bulunarak Türklüğün gelişmesine ve Derneğin amacına ulaşmasına yardımcı olanlara Yönetim Kurulu kararı ile Fahri üyelik verilebilir.
Fahri üyeler, genel kurula katılırlar, söz alarak görüşlerini söylerler. Ancak seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.
Madde –7

Üyelik aidatı:

a - Üyelik aidatı aylık 30-TL (Otuz Türk Lirası) dır.

b- Derneğe üye olanlar bir aylık aidat bedelini giriş aidatı olarak peşin öderler.

c- Dileyen üye bir yıllık aidat tutarını peşin ödeyebilir.

Madde – 8

Üyeliğin sona ermesi:

a - Üyenin ölümü halinde,

b - Türklüğün değerlerine ve çıkarlarına aykırı davranması veya davrananlarla işbirliği yapması, ya da üye olmadan önce bu tür yayın veya faaliyette bulunduğu tespit edilenler, üyelik koşullarının sonradan kaybedilmesi,

c - Derneğin amacına aykırı davranılması yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesinde güçlük çıkarılması, çalışma düzenini bozması, sakıncalı davranış ve tutumlarda bulunulması,

d - Üyelik aidatının zamanında ödenmemesi ve bu konu hakkında yapılan uyarıların dikkate alınılmaması halinde yönetim kurul kararı ile,

Üyelik sonlandırılarak kayıt defterinden adı silinir

e - İsteyen her üye bulunduğu yerin dernek yönetimine yazılı başvuru yaparak kendi isteğiyle üyelikten ayrılabilir.

f - Üyelikten çıkartılan veya kendi dileğiyle çıkanlar, eğer varsa, birikmiş aidat borçlarını öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI

Madde – 9

Dernek organları:

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Disiplin Kurulu

Madde – 10

Genel Kurul, Genel Kurulun oluşturulması, toplantıya çağırılması, toplantı ve karar alma usulü ve yetkileri:

Genel kurul Gökbörü Derneğinin en üst ve en yetkili kuruludur. Genel kurul “Büyük Kurultay” olarak adlandırılır.

1- Büyük Kurultay genel merkez ve şubelere kayıtlı üyeler arasından seçilen delegelerden oluşur.

2- Büyük kurultay bu tüzükte belirlenen zamanlarda olağan olarak toplanır.

3- Büyük kurultay genel yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve derneğe kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır.

4-Olağan Büyük kurultay üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde genel yönetim kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte toplanır.

5-Büyük kurultay toplantıya genel yönetim kurulunca çağrılır.

6-Genel yönetim kurulu büyük kurultayı toplantıya çağırmazsa üyelerden birisinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi büyük kurultayı toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde – 11

Büyük Kurultayın oluşturulması:

Büyük Kurultay şu şekilde oluşturulur:

1- Genel merkez üyeleri

2- Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri

3- Şube üyeleri arasından seçilen delegeler.

4- Şubelerin üye sayıları; 1-100 arası olduğunda üyelerin si, 101-400 arası olduğunda üyelerin % 15 i 401-1000 arasında olduğunda üyelerin u 1001 ve üzeri olması halindeyse % 5 i yapılacak kurultaylarda büyük kurultay delegesi olarak belirlenir.

Madde – 12

Büyük Kurultayın toplantıya çağırılması:

1- İlk Büyük Kurultay onaylı tüzüğün tebliğ edilmesini takip eden altı ay içerisinde toplanır.

2- İlk Büyük Kurultaya genel merkezin bütün yöneticileri ve üyeleri delege olarak katılırlar. Büyük Kurultay toplantısı, ilk büyük kurultayı takiben, üç yılda bir Mayıs ayında yapılır.

Büyük Kurultay yukarıda tafsil edildiği şekilde oluşur ve toplanır.
Büyük Kurultay genel merkez yönetiminin gerek gördüğü veya genel merkez yöneticilerin 3/5 inin istifası veya görevden el çektirilmesi halinde veya Büyük Kurultay delegelerinin 1/5 inin yazılı ve imzalı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Büyük Kurultay, delegelerin 1/5 lik kısmının yazılı ve imzalı isteğine rağmen bir ay içerisinde toplanmazsa, genel denetim kurulu veya Büyük Kurultay talep eden delegelerden oluşan üç kişinin yerel hukuk mahkemelerine başvurusuyla yerel mahkemenin belirleyeceği üç kişilik kurul tarafından toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı, usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde – 13

Büyük Kurultayın toplantıya çağırılma yol ve usulleri:

Genel Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Büyük Kurultaya katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Büyük Kurultay geri bırakıldığı takdirde, geri kalma sebebi belirtilerek, delegeler ikinci bir toplantıya aynı şekilde davet edilir
Büyük Kurultayın ilk toplantı gün ve saati ile şayet birinci toplantı herhangi bir nedenle toplananmışsa, ikinci toplantının yapılacağı gün ve saat Büyük Kurultay duyurusunda gazete ilanında ayrıca belirtilir. İkinci toplantının en geç altmış gün içerisinde yapılması kanun gereğidir.
Büyük Kurultay birden fazla ertelenemez.
Büyük Kurultaya katılma hakkı bulunan üyelerden yarıdan bir fazlası ile genel kurul toplantısı yapılır.
İlk Büyük Kurultayda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı çoğunluğuna bakılmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıdaki delegelerin sayısı genel merkez yönetimini oluşturacak (genel merkez yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek) üye sayısının iki katı katından az olamaz.
Büyük Kurultayda katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler.
Büyük Kurultay için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve Büyük Kurultay hâlihazırdaki genel başkan veya görevlendireceği genel yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Açılışı müteakip Büyük Kurultayı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazmandan oluşan Büyük Kurultay divanı seçilir.
Büyük Kurultayın yönetimi Büyük Kurultay divanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve divan başkanıyla birlikte imzalarlar.
Büyük Kurultay sonunda, bütün tutanak ve belgeler genel merkez yönetimine verilir.
Madde – 14

Büyük Kurultayın görev ve yetkileri:

1- Büyük Kurultay Gökbörü Derneğiyle ilgili her türlü kararı almaya yetkili derneğinin en yetkili ve en üst kuruludur.

2- Genel merkez organlarının seçilmesi

3- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.

4- Genel Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim,

denetim ve disiplin Kurullarının aklanması.

5- Derneğin feshedilmesi

6- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

7- Derneğin vakıf kurması.

8- Derneğin amaç ve ülkülerine uygun bir federasyona üye olmasına

9- Derneğin amaç ve ülkülerine uygun bir başka derneğin üye olmasına karar verir.

10- Genel Merkez Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

11- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

12-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

13- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

Madde – 15

Büyük Kurultayın karar alma usulleri:

Büyük Kurultayda, gazete ilanıyla önceden duyurulmuş olan ve yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Büyük Kurultay delegelerince verilen gündem dışı önergeler, kurultay delegelerin oyuna sunulur ve 1/10 unun olurunu alan önergeler gündeme alınır ve görüşülür.
Büyük Kurultayda, aksine karar alınmamışsa, genel yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararların oylaması açık yapılır. Gizli oylar kurultay divanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının genel kurula katılan üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada kurultay divan başkanlığının belirleyeceği yöntem uygulanır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.
Genel Merkez Yönetimine aday olan listelerden Büyük Kurultayda oy kullanan delegelerden en çok oyu alan liste seçilir.
Seçimler dışındaki konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Oy yeter sayısı büyük kurultaya katılan delegelerin yarısından bir fazlasıdır.
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi için yeter sayı kurultaya katılan delegelerin 2/3 dir.
Büyük Kurultay Derneği, kurultaya katılan delegelerin 2/3 ünün oyuyla feshedebilir.
Madde – 16

Genel Merkez:

Genel merkez; derneğin Büyük Kurultaydan sonraki en yetkili ve üst organıdır.

Genel Merkezin oluşturulması, görevleri, yetkileri, toplantı ve karar alma usulleri.

Madde – 17

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Oluşturulması:

Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk olağan Büyük Kurultay yapılıncaya kadar kurucular kurulunun arasından belirlenen kişilerden oluşur.
Kurucular kurulu kendi arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sayman ve bir yazman seçer. Bunlar dışındaki diğer kurucular genel merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparlar.
İlk Büyük Kurultay yapılana kadar kurucular kurulu derneğin en üst ve yetkili tek organıdır.
İlk Büyük Kurultay genel merkez yönetimini ve diğer organlarını seçtiğinde kurucular kurulu bütün görev ve yetkilerini yeni seçilen yönetime devrederler.
Genel Merkez Yönetim Kurulu büyük kurultayda seçilen 11 (onbir) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.
Büyük Kurultayın seçtiği genel yönetim kurulu mazbatalarını almalarını müteakip ilk beş iş gününde toplanarak gizli oyla bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir yazman (sekreter) ve bir sayman(muhasip) seçerler.
Genel Merkez yönetimince seçilen başkan “Genel Başkan”, başkan yardımcıları “Genel Başkan Yardımcısı”, yazman “Genel Yazman”, saymansa “Genel Sayman” olarak adlandırılır.
Madde – 18

Genel Başkan:

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:

Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Genel Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları uygular
Dernek tüzel kişiliğini temsil eder.
Genel yönetim kurulunu toplar ve gerekli işler için görevlendirir.
Dernek tüzel kişiliği adına dava açar, dava vekâleti verir.
Dernek organları arasında uyumluluğu ve ahenkli çalışmayı sağlar.
Madde – 19

Genel Başkan yardımcısı/yardımcıları:

Genel Başkan yardımcılarının Görev ve Yetkileri:

Genel başkanın yokluğunda genel başkanın yapması gereken görevleri ve sahip olduğu bütün yetkileri kullanır.
Genel başkanın uygun gördüğü ve görevlendirdiği işleri, genel başkan adına yapar.
Teşkilatlanma işlerini yapar
Basın ve diğer kuruluşlarla ilgili ilişkileri yürütür.
Eğitim ve tanıtım çalışmaları yapar.
Madde – 20

Genel Yazman: (Genel Sekreter)

Genel Yamanın Görev ve Yetkileri:

Derneğin tutulması gereken defterlerini tutar..
Derneğin yazışmalarını yürütür.
Genel Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
Genel merkezin idari düzenini sağlar.
Genel merkez çalışanlarının hizmetlerini, istihdamı, özlük işlerini takip eder.
Resmi kişi ve kuruluşlara, yargı mercilerine, özel kişi ve kuruluşlara karşı derneği genel başkan adına temsil eder, vekil tayin eder.
Dernek işlerinin daha çabuk ve sağlıklı yürütülmesi için gerek duyulduğunda, genel yönetim kurulunun da oluruyla, genel merkez yöneticileri veya dışlardan “genel yazman yardımcısı” sıfatıyla yardımcılar edinebilir ve bunları görevlendirir. Dışarıdan atanacak yardımcıların genel yönetim kuruluna katılma ve oy hakları yoktur.
Madde – 21

Genel Sayman: (Genel Muhasip)

Genel Saymanın Görev ve Yetkileri:

Derneğin gelir, gider, harcama ve benzeri mali işlerini yürütür.
Derneğin mali işlerle ilgili yazışmalarını genel sekreter ve genel başkanla birlikte imzalar.
Dernek gelirlerinin sağlıklı ve zamanında tahsilini takip eder.
Şayet derneğe ait ticari işletme varsa, o işletmelere ait gelir, gider ve mali diğer hususları denetler.
Dernek gelirlerini arttırmak için gereken önlemleri alır.
Dernek işlerinin daha çabuk ve sağlıklı yürütülmesi için gerek duyulduğunda, genel yönetim kurulunun da oluruyla, genel merkez yöneticileri veya dışlardan “genel sayman yardımcısı” sıfatıyla yardımcılar edinebilir ve bunları görevlendirir. Dışarıdan atanacak yardımcıların genel yönetim kuruluna katılma ve oy hakları yoktur.
Madde – 22

Genel Merkez Yönetim Kurulu:

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Genel Yönetim Kurulu, Büyük Kurultay ve tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır.
Büyük kurultaydan aldığı yetkiyle, dernek için gerekli olan taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek ve üyelerin tamamına bildirilmesini sağlamak.
Derneğin bütün il ve ilçelerde teşkilatlanması için şubelerin açılmasını sağlamak.
İl ve ilçelerde dernek şubesi açılışı için ilgili kişileri yetkilendirmek ve bu yetkilendirmeyi ilgili yerin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirmek.
Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak. Şube denetim kurulu raporlarını ve taleplerini inceleyerek karara bağlamak.
Genel Disiplin Kurulunun rapor ve taleplerini inceleyerek karara bağlamak.
Gerekli görülen kasaba ve köylerde dernek temsilcilikleri oluşturmak.
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
Şube genel kurullarına katılımlarda yönetim kurulu üyelerinden birinin gitmesini veya yönetim kurulunun belirleyeceği üye veya üyelerin şube genel kurullarına katılmasını sağlamak ve rapor hazırlamak.
Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak
Madde – 23

Genel Denetim Kurulu, Genel Denetim Kurulunun seçimi ve görev ve yetkileri:

Genel Denetim Kurulu, Büyük Kurultay ve tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır.
Genel Denetim Kurulu, genel kurulda(Büyük Kurultay) seçilen 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve içinden bir başkan ve bir yazman seçerek bu görev dağılımını genel yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Genel denetim kurulu Genel yönetim kurulunun, şubelerin ve üyelerin dernek amaç ve tüzüğüne uygun faaliyetler yürütüp yürütmediğini denetler ve aykırı hallerde durumu genel merkez yönetim ve genel disiplin ayrı ayrı kuruluna rapor eder.
Genel Denetim Kurulu; genel yönetim kurulunun dernek amaç ve tüzüğüne aykırı faaliyetlerini yazılı olarak uyarı yapılmasına rağmen gidermemesi ve ısrarı halinde derneği olağanüstü genel kurula çağırabilir. Genel kurulu toplamakta zorluk çıkması halinde durumu yargıya intikal ettirir.
Madde – 24

Genel Disiplin Kurulu:

Genel Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Büyük kurultayda seçilen disiplin kurulu içlerinden bir başkan ve bir tanede yazman seçer ve bu görev dağılımını resmi olarak Genel yönetim kuruluna bildirir.
Genel Disiplin Kurulu 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Derneğin bütün yöneticisi ve organlarının işlemiş oldukları disiplin suçlarını değerlendirip, gereğini, kanunların öngördüğü şekilde, yapar.
Genel disiplin kurulu kendiliğinden disiplin soruşturması yapamaz. Disiplin soruşturması için Genel yönetim kurulu kararı, genel başkanın talebi ya da büyük kurultay delegelerinin en az 1/20 sinin ortak yazılı isteği gerekir.
Disiplin soruşturmalarını gereken bütün belgeleriyle dosyalayıp kayıtlara geçirtir.
Genel Disiplin Kurulu üyelikten çıkarma ile ilgili hazırlamış olduğu raporu genel yönetim kuruluna sunar ve bu hususta kararı genel yönetim kurulu verir.
Madde – 25

Görev ve üyeliklerin düşmesi:

Genel başkanlık, genel yönetim kurulu üyelikleri ve disiplin kurulu başkan ve üyeleriyle, genel merkez üyelerinin, üyelik ve görevleri;

Ölüm
İstifa
Büyük Kurultayca işten el çektirme
Halinde düşer.

Madde – 26

Şube Teşkilatı:

1-Şube Genel Kurulu

2-Şube Yönetim Kurulu

3-Şube Denetim Kurulu

Madde – 27

Şube Teşkilatının kurulması:

Şube teşkilatı şu şekilde kurulur:

Merkez Genel Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Şube teşkilatı ilk kuruluşta genel merkez yönetim kurulunun belirlediği ve yetkilendirdiği en az beş kişilik kurucuyla kurulur.
Şube teşkilatını kurmakla görevlendirilen kurucular kurulu genel merkez yönetim kurulunca karar defterine yazılı karar alıp, bu karara dayalı olarak resmi yetki belgesi düzenlenerek, kuruluşun yapıldığı yerin, en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirir.
Kurucu şube yönetimi kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer.
Kurucu şube yönetimi üye kayıt işlemlerine başlayarak en geç altı ay içerisinde şube teşkilatı kurultayını yapar.
Şube kurultayları genel merkez kurultayından en az iki ay önce kurultayını yapmak zorundadır. Aksi halde büyük kurultaya delege gönderemezler.
Şube yönetimi şubenin kurulduğu yerin nüfusu 50.000 e kadar 5 (beş) asil 5 (beş) yedek, 50.001-250.000 e kadar 7 (yedi) asil 5 (beş) yedek, 250.000 den daha büyük yerlerdeyse 9 (dokuz) asil 7 (yedi) yedek üyeden oluşur.
Madde – 28

Şube Kurultayı, Şube Kurultayın çağrılma usulü, oluşturulması, görev ve yetkileri:

Şube kurultayı bulunduğu yerleşim biriminin en yetkili kuruludur.
Şube kurultayları üç yılda bir, genel merkez büyük kurultayından en az iki ay önce yapılır. Bu süre zarfında şube kurultayı yapılmamışa şube büyük kurultaya delege gönderemez ve büyük kurultayda temsil edilmez
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Kayıtlı delegeler hazırlanmış listede isimlerinin karşısına imza atarak kurultay yerine girerler.
Şube başkan veya başkanın görevlendireceği şube yönetiminden herhangi bir kişi tarafından kurultay açılır.
Şube kurultayı kendi içinden veya dışarıdan bir başkan, yeterince başkan yardımcısı ve yazman seçerek kurultay divanını oluşturur.
Şube kurultay divanı kurultay süresince kurultayı idare eder, gündemdeki konuları görüşmeye açarak katılan delege sayısının bir fazlasıyla ve açık oylama yaparak sonuçlandırır.
Şube kurultayında şube yönetimi seçimleri dışında oylamalar açık yapılır. Diğer hususlarda madde 15/3 hükümleri uygulanır.
Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Şube kurultay divanı şube yönetiminin faaliyetlerini ve bütçesini delegelerin oyuna sunarak aklar.
Kurultay sonunda yeni yönetim kurulu seçimleri yapılarak kurultay sonlandırılır.
Kurultay divan kâtipleri hazırladıkları tutanakları başkan ve başkan yardımcısıyla birlikte imza altına alarak, diğer belgelerle birlikte şube yönetimine teslim eder.
Şube kurultayı büyük kurultay için delege seçimi yapar. Büyük kurultayda şubeyi temsil edecek delege sayısı Madde 11/4 de zikredilen usulle belirlenir.
Madde – 29

Şube Başkanı, Şube başkanının görev ve yetkileri:

Şube Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
Şube Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları uygular
Şubenin bulunduğu yerleşim birimi genelinde dernek tüzel kişiliğini temsil eder.
Şube yönetim kurulunu toplar ve gerekli işler için görevlendirir.
Şube dernek tüzel kişiliği adına dava açar, dava vekâleti verir.
Dernek organları arasında uyumluluğu ve ahenkli çalışmayı sağlar.
Yerel basınla tanıtım veya gündeme dair toplantılar yapar.
Şube başkanının yokluğunda şube başkan yardımcısı şube başkanlığı görevini bütün yetki ve sorumluklarıyla bilfiil yapar.
Madde – 30

Şube Yönetim Kurulu, Şube Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

Şube Yönetim Kurulu, Şube Kurultay ve tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır.
Şube yönetim kurulu içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir de sayman seçer.
Yazman(sekreter) şube teşkilatının tutulması gereken bütün defterlerini tutup resmi belgeleri kayda geçirir. Şube yönetim kurullarının toplantı gündemlerini oluşturur. Şube teşkilatının yönetim ve personel istihdamlarını yapar. Şube yöneticileri arasındaki işbirliğini düzenler. Şube teşkilatına ait dergi, gazete, broşür vb. yayınların organizesini yapar. Bildiri, yazılı basın duyurusu gibi işleri yürütür.
Sayman(muhasip) şube teşkilatının gelir gider işlerine bakar. Şubenin gelirlerini artırıcı önlemler alıp, girişimlerde bulunur. Üye aidatlarını toplar. Şube kurultayına mali raporu hazırlayıp sunar. Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Şube harcamalarını yapar. Şube çalışanlarının bordrolarını hazırlayıp ücretlerini öder. Şubeye ait ticari işletme varsa onun denetimini yapıp işletmeyi daha verimli kılıcı önlemler alır.
Şubeye üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
Şubenin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde iliyle ilgili her çeşit kararı almak ve uygulamak
Bir sonraki şube kurultayını hazırlar
Madde – 31

Şube Denetim Kurulu, Şube Denetim Kurulunun seçimi ve görev ve yetkileri:

Şube Denetim Kurulu, Şube Kurultay ve tüzüğün kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanır.
Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda dernek üyeleri arasından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve içinden bir başkan ve bir yazman seçerek bu görev dağılımını şube yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Şube denetim kurulu şube yönetim kurulunun ve üyelerin dernek amaç ve tüzüğüne uygun faaliyetler yürütüp yürütmediğini denetler ve aykırı hallerde durumu genel merkez yönetim kuruluna rapor eder.
Şube Denetim Kurulu; şube yönetim kurulunun dernek amaç ve tüzüğüne aykırı faaliyetlerini yazılı olarak uyarı yapmasına rağmen gidermemesi ve ısrarı halinde şube yönetim kurulundan şubenin olağanüstü toplantıya çağırmasını talep eder. Şube yönetim kurulu şubeyi bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa genel kurulun toplantıya çağrılması için sulh hâkimine müracaatta bulunur.
Madde – 32

Temsilcilikler:

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açılabilir.

Temsilcilikler şube kurultayı ve büyük kurultayda, temsilci sıfatıyla temsil, edilemezler.

Temsilciliğin adresi, genel yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Madde – 33

Görev ve üyeliklerin düşmesi:

Şube başkanı, şube yönetim kurulu üyelikleri ve şube teşkilatı üyelerinin, üyelik ve görevleri;

Ölüm
İstifa
Büyük Kurultayca işten el çektirme
Halinde düşer.

Madde – 34

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde –35

Derneğin İç Denetimi:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde – 36

Tutulacak Defter ve kayıtlar:

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde – 37

Defter ve kayıtlarla ilgili usul ve esaslar:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce Bütün defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde – 38

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI ve MALİ ve İDARİ BİLDİRİMLER

Madde – 39

Derneğin Gelir Kaynakları:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidatı 20-TL (otuz) dir. Bu miktarı artırma veya düşürmeye büyük kurultay yetkilidir.

2-Şube ödentisi: Dernek Genel Merkezinin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin ’si altı ayda bir ve elde edilen diğer gelirlerin @’ı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Madde – 40

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde – 41

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde – 42

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde – 43

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde – 44

Beyanname Verilmesi: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan)

“Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde – 45

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 de sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Madde – 46

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde – 47

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde – 48

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Madde – 49

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde –50

Derneğin feshedilmesi ve Tasfiye İşlemleri

A-Derneğin feshedilmesi:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

B-Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde “tasfiye halinde GÖKBÖRÜ Turancı Düşünce ve Eğitim Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI’ na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde – 51

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İlk büyük kurultayda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan kurucular kurulunun görev dağılımları ilgili üyelerin adları altına yazılmıştır.